Ko govorimo o RTV Slovenija, govorimo o javnem servisu. Kaj pomeni javni servis?

Danes je v Evropi inštitut javnega servisa opredeljen z več temeljnimi principi in načeli. Poglejmo jih malce podorbneje in jih primerjajmo z našo dejansko prakso.

1. načelo je

načelo univerzalne dostopnosti
To pomeni, da mora biti javni servis, če hoče obdržati ta naziv, dostopen vsem državljanom in državljankam in sicer tako, da si njegovo ponudbo lahko privošči vsakdo in kjer koli v državi. V našem primeru se to načelo udejanja z zakonsko obveznostjo, ki zagotavlja, da morajo nacionalni programi pokrivati območje, kje živi najmanj 90% populacije v državi.

 

2. načelo je

načelo zastopanja vseh programskih interesov in okusov
Vsak uporabnik storitev mora najti program oziroma programske vsebine, ki mu ustrezajo.
Ni pomembno, koliko uporabnikov dejansko uporablja ali namerava uporabljati programske vsebine, važno je, da so te kvalitetne in da so na voljo.
To načelo pa je spričo množice okusov in raznolikosti interesov (tako v bolj razvitih okoljih kot tudi pri nas) v praksi zelo težko celovito udejanjati.

 

3. načelo je
plačevanje po načelu enakosti
Plačniki naj bodo vsi potencialni uporabniki in uporabnice, višina plačila je enaka za vse.
Načelo enakosti plačevanja RTV prispevka se pri nas uveljavlja skozi sistem, ki za plačnike opredeljuje vse porabnike električne energije (lastnike števcev).

 

4. načelo je

načelo nepristranskosti in neodvisnosti
To načelo je v tesni povezavi z stabilnostjo vira financiranja delovanja javnega zavoda. Višina prispevka naj omogoča popolno politično in ekonomsko neodvisnost javnega medija in njegovo zavezanost javnosti. Na to načelo se navezuje tudi potreba po relativno neodvisnem postopku imenovanja vodilnih organov javnega medija.

 

5. načelo je

načelo izobraževanja javnosti
Javni servis pojmuje svoje občinstvo oz. svoje uporabnike in uporabnice kot državljane in kot zrele osebnosti, ki so se zmožne učiti in se razvijati. Zato jim v skladu s tem pojmovanjem zagotavlja različne izobraževalne vsebine, ki niso le dopolnilo izobraževalnemu sistemu.

6. načelo je

načelo skrbi za manjšine
Program javnega servisa mora zagotavljati vsebine, namenjene tako narodnostnim manjšinam kakor tudi drugim skupinam, ki so v manjšini glede na celotno populacijo.
 

7. načelo je

načelo vzpodbujanja konkurenčnosti pri programski kvaliteti
To načelo poudarja pomen kakovosti ponujenih programskih vsebin ne glede na obseg občinstva.
Zagotavljanje kakovosti programske ponudbe je precej zahtevna naloga. Tako, kot je merjenje kakovosti na estetskem področju lahko tudi precej subjektivno, tudi za področje ugotavljanja kakovosti programskih vsebin nimamo enotnih meril. Ugotavljanje in zagotavljanje kvalitete z zakonom pa bi bil prav poseben podvig. Zato Zakon o RTV Slovenija predvsem pledira za to, da bi posredovali uporabnikom čim kvalitetnejši program. Hkrati pa zakon vzpodbuja kulturno ustvarjalnost in svobodo umetniškega izražanja , kar mora prispevati tudi k kakovosti programov javnega servisa.
Kljub vsemu pa so glavni garant za kvalitetno programsko produkcijo zelo motivirani in profesionalno kar se da usposobljeni kadri, zato je potrebno v javnem servisu posvečati še posebno pozornost nenehnemu izobraževanju in strokovnemu usposabljanju.

 

8. načelo je
načelo programske in produkcijske odprtosti javnih medijev

Javni mediji morajo omogočati delovanje širšega kroga javnih producentov z najrazličnejšimi idejami in interesi, ki proizvajajo programe za najrazličnejše skupine občinstva. Naloga vodstev javnih medijev pa je, da ob tem omogočajo tudi zaposlenim izkoristiti vse njihove potenciale za ustvarjalno delovanje in da vzpodbujajo programsko inventivnost in ustvarjalnosti.
Zakon o RTV Slovenija in Zakon o medijih regulirata to obveznost tudi z obsegom programske produkcije, ki jo je potrebno obvezno ponuditi na trgu oziroma predati v izvedbo zunanjim producentom.

 

9. načelo je
načelo služenja interesom javnosti
To načelo je zadnje, vendar zelo pomebno. Javni servis mora gojiti javno sfero, ki služi splošni skupni blaginji, saj posamezniki le v javnosti delujejo kot državljani in pripadniki skupnosti. Javni servis mora zagotavljati dostop javnosti do množičnih komunikacijskih kanalov, služiti javnemu interesu in oblikovati, odpirati in vzdrževati prostor demokratične javne razprave. Javni servis mora vzpodbujati občinstvo, da delujejo kot državljani in ne kot potrošniki.
Služenje interesom javnosti je pomembno načelo, ki pa ga je precej težko preprosto opredeliti in težko celovito udejanjati v praksi. Načeloma ga podpirajo organi, ki so delovali že dosedaj (razni odbori za stik z gledalci in poslušalci), nadgraditi pa ga bo potrebno tudi z oživitvijo funkcije ombudsmana gledalcev in poslušalcev, ki jo uvaja tudi Zakon o RTV Slovenija.

Marjan Kralj